Home > Activities > โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
 โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 กำหนดเวลา สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 – 31 ส.ค.2561 ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคม เลขที่ 77/20 –202 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 085-955-0888 หรือ E-mail : ssat.2499@hotmail.com 
 
ใบสมัคร คลิก
 
 
 
เรื่อง โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑


สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดเวลา:
ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจคัดเลือกผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๑ ถึง ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๑
ประกาศผลทางเว็บไซต์ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑

ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม:
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ
เลขที่ ๗๗/๒๐๑-๒๐๒ อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ โทร ๐๘๕-๙๕๕-๐๘๘๘ หรือ E-mail: ssat.2499@hotmail.com