ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ คลิกดาวน์โหลดที่นี่  

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science)เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 เม.ย. 2566ลักษณะผลงาน:เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2566 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น การส่งผลงาน: จัดส่งได้ที่:E-mail : ssat.2499@hotmail.comระบุชื่อเรื่อง “ส่งผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) ประจำปี 2566” ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

Thailand International Relation Forum

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันการสร้างชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) ในหัวข้อ “อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 – เวลา 12.45 – 17.15 น. – ณ ห้อง SB501 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) >> ประเด็นหลักของการเสวนา: 1) นโยบายของอเมริกาส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งมิติสังคมวัฒนธรรม การเมือง และ เศรษฐกิจ อย่างไร? 2) ประเทศไทยควรดำเนินนโยบายอย่างไรเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดและผลกระทบน้อยที่สุดจากอิทธิพลดังกล่าว? ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/L4dqNBvQBCR5YECw9 ไม่มีค่าใช้จ่าย […]

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2565 ลักษณะผลงาน: เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2565 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น การส่งผลงาน: รายละเอียดของผู้ส่งผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ในเว็บไซต์) ใบรับรอง เช่น การรับรองการตีพิมพ์ผลงานจากวารสาร เป็นต้น (ถ้ามี) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ความยาว 2 หน้า ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิชาการจากผลงานวิจัย (ถ้ามี) […]

1 2 3 5