สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

มุ่งส่งเสริมการศึกษา การวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าแห่งวิชาการทางสังคมศาสตร์ และเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมของประเทศ