เกี่ยวกับเรา

จัดตั้งสมาคมสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ของสมาคมดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าแห่งวิชาการทางสังคมศาสตร์ และเพื่อนำมาพิจารณาแนะนำแก้ปัญหาในทางสังคม โดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมเป็นมูลฐาน

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในประเทศไทย มีความสนใจในภารกิจทางสังคม    และเพื่อสนับสนุนอุดมคติและหลักการของสหประชาชาติ

3.เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก สมาคมจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวิชาการทางสังคมศาสตร์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

4.เพื่อโฆษณาเผยแพร่  แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ทางสังคมศาสตร์

5.เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณกุศลในการพัฒนาสังคมไทย

6.เพื่อทำหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการด้านวิชาการและกิจการสาธารณกุศล

7.สมาคมจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อการณรงค์ทางการเมือง เพื่อพรรคการเมืองใด หรือกลุ่มการเมืองใด

รายชื่อกรรมการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
นายกสมาคม

ดร.สุธนี บิณฑสันต์
อุปนายก

ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
กรรมการและประธานฝ่าย
กิจการด้านการวิจัย

วิรัตน์ สมัครพงศ์
กรรมการและประธาน
ฝ่ายระดมทุน

อ.ชวน ทองไทยสิน
กรรมการและประธาน
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสัมพันธ์

เอกชัย ภาระนันท์
กรรมการ

จิตติมา เหมรัตนากร
กรรมการ

ธนวัฒน์ จิตติชัย
กรรมการ

มนัสวีร์ อยู่ทวี
กรรมการ

อ.ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
กรรมการและเหรัญญิก
และนายทะเบียน

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
กรรมการและประธานฝ่ายเสวนาสัมมนาวิชา

เชษฐา ทรัพย์เย็น
กรรมการ และเลขาธิการ