ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ
เลขที่ 77/201-202 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 091-883-6076หรือ E-mail: ssat.2499@hotmail.com