ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

Thailand International Relation Forum

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันการสร้างชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) ในหัวข้อ “อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 – เวลา 12.45 – 17.15 น. – ณ ห้อง SB501 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) >> ประเด็นหลักของการเสวนา: 1) นโยบายของอเมริกาส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งมิติสังคมวัฒนธรรม การเมือง และ เศรษฐกิจ อย่างไร? 2) ประเทศไทยควรดำเนินนโยบายอย่างไรเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดและผลกระทบน้อยที่สุดจากอิทธิพลดังกล่าว? ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/L4dqNBvQBCR5YECw9 ไม่มีค่าใช้จ่าย […]

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2565 ลักษณะผลงาน: เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2565 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น การส่งผลงาน: รายละเอียดของผู้ส่งผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ในเว็บไซต์) ใบรับรอง เช่น การรับรองการตีพิมพ์ผลงานจากวารสาร เป็นต้น (ถ้ามี) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ความยาว 2 หน้า ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิชาการจากผลงานวิจัย (ถ้ามี) […]

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔        

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ เนื่องจาก มีผู้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้การพิจารณาต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนดคาดว่าจะประกาศผลได้ภายในวันที่ 23 ส.ค.2564 ขออภัยเป็นอย่างสูง    

1 2