ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science)เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 เม.ย. 2566ลักษณะผลงาน:เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2566 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น การส่งผลงาน: จัดส่งได้ที่:E-mail : ssat.2499@hotmail.comระบุชื่อเรื่อง “ส่งผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) ประจำปี 2566” ดาวน์โหลดใบสมัคร