Home > Activities
 
โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
   
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดเวลา: ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจคัดเลือกผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศผลทางเว็บไซต์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ เลขที่ ๗๗/๒๐๑-๒๐๒ อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐๘๕-๙๕๕-๐๘๘๘ หรือ E-mail: ssat.2499@hotmail.com More-->
"การต่อสู้โดยรถไฟของ ร.5 ที่บ้านปิน+บางกอกน้อย"
   
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี จัดสัมมนาหัวข้อ "การต่อสู้โดยรถไฟของ ร.5 ที่บ้านปิน+บางกอกน้อย : การใช้ประวัติศาสตร์พัฒนาเมืองเล็ก (บ้านปิน) & เมืองใหญ่ (ธนบุรี)" พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 13.00-17.00 น. (TPBS ถ่ายทำรายการ)วิทยากรร่วมเสวนา
1. เชษฐา สุวรรณสา ตำแหน่ง : ประธานสภาวัฒนธรรม ต.บ้านปิน
2. ดวงฤทธิ์ บุนนาค ตำแหน่ง : สถาปนิกและตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ริมน้ำ
3. จิระนันท์ พิตรปรีชา ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ ประธาน กลุ่ม สห-ภาพ
4. นางสาวศศิธร สุขบท ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าวกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ ช่องไทยพีบีเอส(Thai PBS)
5. อ.ปริญญา ชูแก้ว ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. พรสุทธิ ทองสาด ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถแห่งประเทศไทย
7. อ.สรณา อนุสรณ์ทรางกูร นักประวัติศาสตร์วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี More-->
   
   
Feat 3 GEN. เลือกอาหารปลอดภัย
   
กลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา “Feat. 3 Gen เลือกอาหารปลอดภัย” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 กลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา สมัชชาสยามอารยะ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาในหัวข้อ "Feat. 3 Gen เลือกอาหารปลอดภัย" ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายยศภูมิ นันท์วรรธน ประธานกลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาว่า "เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในสังคมไทย การสร้างความตระหนักรู้ ในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงาน และคนวัย Baby Boomer และการนำหลักปรัชญาอารยะ (ความดีแท้ งามแท้ จริงแท้) ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกบริโภคอาหาร โดยความรู้จากการเสวนาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนา สู่การสร้างแนวทางและนโยบายด้านโภชนาการที่ดี เพื่อนำเสนอสู่สังคมต่อไป จึงได้จัด เสวนาขึ้น" เนื่องจาก ปัจจุบันคนมีแนวโน้มเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น อัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงยังคงอยู่ ในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจาก ค่านิยมการบริโภคของคนในสังคมที่ยังขาดความตระหนักและยับยั้งชั่งใจ ก่อนกินอาหารที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย รวมถึง ขาดความรู้ในการเลือกอาหารให้สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ ในส่วนของผู้ผลิตก็ยังพบว่ามีกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาด ถูกปน เปื้อนจากสิ่งสกปรกและสารเคมี ในอาหารที่กินเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ตลอดจนการ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ" นายยศภูมิ นันท์วรรธน ประธานกลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา กล่าวถึง งานเสวนา "Feat. 3 Gen เลือกอาหารปลอดภัย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเทค ไบโอ เทคโนโลยี จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับ Novel Foodและหลักคิดแนวทางการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม คุณสมร สำราญพันญ์ เจ้าของร้านอาหาร "ครัวมุงจาก" ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ทำอย่างไรให้อาหาร สด สะอาด ปลอดภัย และการเป็น ผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นายศิริพงษ์พิริยเลิศศักดิ์ จากคลินิกทนายจิตอาสา โครงการต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม และทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด ที่มาให้มุมมองความเข้าใจเรื่องสิทธิทางกฏหมายของ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร และนายสิริวัฒน์ สุทธิวรากรประธานกลุ่ม ทุ่งครุ แคนดูทีม แบ่งปันประสบการณ์ การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการลดใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยมี นายยศภูมิ นันท์วรรธน เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเสวนาและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ทั้ง 4 ท่าน พร้อมกล่าวทักทายอย่างเป็นกันเอง More-->
ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
   
ตามที่  สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอวิทยานิพนธ์  เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี  ๒๕๕๘ นั้น
ในการนี้  คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัลและมีมติอนุมัติให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี  ๒๕๕๘ จำนวน  ๑  เรื่อง ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ : http://pdfsr.com/pdf/.pdf-85 More-->
   
   
การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
   
การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (SSAT) ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อพัฒนา(IFD) และชมรมอารยะการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย (AETD) ได้จัดงาน SSAT Forum ในหัวข้อเรื่อง “การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น” โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 @central world More-->
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
   
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากทุกสถาบันทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 กำหนดเวลา สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.2558 ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคม เลขที่ 77 / 201 – 202 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 085-955-0888 หรือ E-mail : chanokrudee.p@hotmail.com More-->
   
   
 
| 1 | 2 | Next >