Home > Activities > Feat 3 GEN. เลือกอาหารปลอดภัย
 
 
Feat 3 GEN. เลือกอาหารปลอดภัย
 
Feat 3 GEN. เลือกอาหารปลอดภัยFeat 3 GEN. เลือกอาหารปลอดภัย


กลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
จัดเสวนา  “Feat. 3 Gen เลือกอาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 กลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา สมัชชาสยามอารยะ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาในหัวข้อ
"Feat. 3 Gen  เลือกอาหารปลอดภัย" ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายยศภูมิ นันท์วรรธน ประธานกลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา
กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาว่า  "เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านโภชนาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในสังคมไทย การสร้างความตระหนักรู้
ในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่
คนวัยทำงาน และคนวัย Baby Boomer และการนำหลักปรัชญาอารยะ (ความดีแท้ งามแท้ จริงแท้)
ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกบริโภคอาหาร โดยความรู้จากการเสวนาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนา
สู่การสร้างแนวทางและนโยบายด้านโภชนาการที่ดี เพื่อนำเสนอสู่สังคมต่อไป จึงได้จัด เสวนาขึ้น"

เนื่องจาก ปัจจุบันคนมีแนวโน้มเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น อัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงยังคงอยู่
ในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจาก ค่านิยมการบริโภคของคนในสังคมที่ยังขาดความตระหนักและยับยั้งชั่งใจ
ก่อนกินอาหารที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย รวมถึง ขาดความรู้ในการเลือกอาหารให้สะอาด
ปลอดภัย มีประโยชน์

ในส่วนของผู้ผลิตก็ยังพบว่ามีกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาด ถูกปน เปื้อนจากสิ่งสกปรกและสารเคมี
ในอาหารที่กินเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ตลอดจนการ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนวัยทำงาน
ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ"

นายยศภูมิ นันท์วรรธน ประธานกลุ่มสร้างชาติด้วยปัญญา กล่าวถึง งานเสวนา "Feat. 3 Gen
เลือกอาหารปลอดภัย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเทค ไบโอ เทคโนโลยี จำกัด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ Novel Foodและหลักคิดแนวทางการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม 
คุณสมร สำราญพันญ์ เจ้าของร้านอาหาร "ครัวมุงจาก"  ให้ความรู้
แบ่งปันประสบการณ์ทำอย่างไรให้อาหาร สด สะอาด ปลอดภัย และการเป็น
ผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นายศิริพงษ์พิริยเลิศศักดิ์ จากคลินิกทนายจิตอาสา
โครงการต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม และทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด

ที่มาให้มุมมองความเข้าใจเรื่องสิทธิทางกฏหมายของ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร
และนายสิริวัฒน์ สุทธิวรากรประธานกลุ่ม ทุ่งครุ แคนดูทีม แบ่งปันประสบการณ์
การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการลดใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยมี
นายยศภูมิ นันท์วรรธน เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเสวนาและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ทั้ง 4 ท่าน
พร้อมกล่าวทักทายอย่างเป็นกันเอง