Home > Activities > ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557
 
 
ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557
 
ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาสังคม ตามโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัลไทย เพื่อสังคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ซึ่งรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงาน มีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนชาวไทย