Home > ประวัติสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
 
ประวัติสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 

กำเนิดสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

§       มีอนุสนธิกับยูเนสโก พ.ศ. 2497 

§       จดทะเบียนก่อตั้งสมาคม  22 มีนาคม 2499

§       ที่ตั้ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  โดย ศ.เกษม อุทยานิน คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

§       ขอใช้สถานที่จุฬาฯ เปิดโรงพิมพ์ จนกลายเป็นสำนักพิมพ์ และหวังให้เป็น University Press เลียนแบบตะวันตก

§       มีบรรณาธิการคือ สุลักษณ์ ศิวรักษณ์ (2505)

 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์

§       จัดพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2506

§       พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งในตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ได้ทรงรับเป็นเจ้าของนิตยสารดังกล่าวในนามของสมาคมฯ

§       มูลนิธิอาเซียให้ทุนรอนช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ ทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ช่วยลงโฆษณา

§       สังคมศาสตร์ปริทัศน์ นี้ มิได้ตีวงจำกัดแต่ในด้านวิชาการ เพียงวิชามนุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และวิชาอื่น ๆ ในสาขาเหล่านี้เท่านั้น หากกินความตลอดถึงวิชาอันเนื่องในมนุษยธรรม (Humanities) ด้วย

§       เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมศาสตร์โดยตรงหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เป็นที่น่าสนใจในสังคมก็ตาม

§       ออกปีละ 3 ฉบับคือ ในเดือนมิถุนายน ตุลาคม และกุมภาพันธ์

§       และมีจำหน่ายปลีกตามร้านหนังสือทั่วไป ในราคาเล่มละ 8 บาท หรือจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้โดยเสียค่าบำรุงปีละ 20 บาท (รวมค่าส่งไปรษณีย์)

§       ฉบับปฐมฤกษ์พิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม โดยทางสำนักแถลงข่าวอเมริกันรับซื้อขาดจำนวน 500 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจ ที่เหลืออีก 500 เล่ม วางตลาดทั่วไป

§       6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  สังคมศาตร์ปริทัศน์ ต้องเลิกไปโดยปริยายด้วยเหตุผลทางการเมือง

 

กิจกรรมสมาคม

§       จัดพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ และหนังสือตำราประกอบการเรียน

§       อบรมภายในประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของกลุ่มอาจารย์ และครู

§       จัดประชุมวิชาการ (สมัยนั้น ก่อน 14 ตุลา 16) มีคนร่วมประมาณ 20-30 คน

§       ก่อตั้งโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ขึ้นในสมาคมสังคมศาสตร์ฯ ในปี พ.ศ. 2509  โดยมี ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ เป็นประธานโครงการตำราฯ

§       นิสิตนักศึกษาฝ่ายพุทธรวมตัวกันเป็นชมรมปริทัศน์เสวนา 32  ซึ่งกลุ่มปริทัศน์เสวนานี้ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ในการออก สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับนิสิตนักศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2509

§       โครงการศึกษาผู้ใหญ่ (Educators and Social Action Workshop)  โครงการศึกษาผู้ใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ Friedrich Nauman  ของเยอรมัน 18 มกราคม 2514

§       กลุ่มวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยไทย (Thai University Research Associates) 20 ตุลาคม 2514

§       พ.ศ. 2516 ก็ได้มีการก่อตั้งสำนักเลขาธิการขึ้นมาในสมาคมฯ  ทั้งนี้สำนักเลขาธิการ  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อดำเนินงานประจำของสมาคมฯ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้อำนวยการบริหาร  (คือ เลขาธิการสมาคมฯ) เป็นผู้รับผิดชอบ  

§       ขยายเครือข่ายสมาชิกไปยังต่างจังหวัด ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมา ตั้งแต่ปี 2522

§       ได้รับทุนจากมูลนิธิฟอร์ดมาส่งเสริมงานวิจัย  และมูลนิธิ Konrad Adenauer

§       โครงการบริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (บ.ล.ว.) มิถุนายน พ.ศ. 2523  คือ โครงการบรรยายสัญจร (Lecture Tour Program) สมาคมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือสถาบันศึกษาอื่น ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาจารย์