โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563  

1 3 4 5