ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science)

เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2565

ลักษณะผลงาน:

เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2565 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น

การส่งผลงาน:

  1. รายละเอียดของผู้ส่งผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ในเว็บไซต์)
  2. ใบรับรอง เช่น การรับรองการตีพิมพ์ผลงานจากวารสาร เป็นต้น (ถ้ามี)
  3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ความยาว 2 หน้า
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  5. บทความวิชาการจากผลงานวิจัย (ถ้ามี)

** ส่งผลงานตามข้อ 1-5 ในรูปแบบไฟล์ พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำและชื่อผลงานวิจัย

จัดส่งได้ที่:

 E-mail :  ssat.2499@hotmail.com

ระบุชื่อเรื่อง “ส่งผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) ประจำปี 2565”

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ดาวน์โหลดใบสมัคร