ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ (Social Science)
เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 เม.ย. 2566
ลักษณะผลงาน:
เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จระหว่างการศึกษาปี 2562-2566 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น

การส่งผลงาน:

  1. รายละเอียดของผู้ส่งผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ในเว็บไซต์)
  2. ใบรับรอง เช่น การรับรองการตีพิมพ์ผลงานจากวารสาร เป็นต้น (ถ้ามี)
  3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ความยาว 2 หน้า
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  5. บทความวิชาการจากผลงานวิจัย (ถ้ามี)
    ** ส่งผลงานตามข้อ 1-5 ในรูปแบบไฟล์ พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำและชื่อผลงานวิจัย

จัดส่งได้ที่:
E-mail : ssat.2499@hotmail.com
ระบุชื่อเรื่อง “ส่งผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) ประจำปี 2566”

ดาวน์โหลดใบสมัคร